JM

JM Teaterwurk komt mei Fryske ferzje stik Arthur Japin

JM Teaterwurk komt mei Fryske ferzje stik Arthur Japin

Ysbrechtum – JM Teaterwurk komt yn oktober 2019 mei in nij stik. It is in Fryske bewurking fan “De Man van je leven” fan Arthur Japin. Njonken Marijke en Jan fan JM Teaterwurk docht ek Anke Bijlsma mei.
It stik giet oer de relaasje tusken trije minsken. De man en de frou binne al mear as 20 jier in stel as bliken docht dat de frou sa siik is datmei it slimste rekken hâlden wurde moat. Sy set in kontaktadvertinsje yn de krante om har man nei har dea net allinnich wêze te litten. As in frouminske dat reagearret op de advertinsje binnen komt, begjint de betizing.

Op ‘e foto fan Henk Doevendans fan lofts nei rjochts Anke Bijlsma, Marijke Geertsma en Jan Arendz op de planken yn Ysbrechtum.

Gastspylster Anke Bijlsma is ûnder oaren aktrise by teaterstifting Achmea Culpa, programmeur by de Garnalefabryk fan Moddergat en is dernjonken produksjeliedster en regisseur by ferskate selskippen.
De regy fan it stik, dat Japin makke as bewurking fan syn boek mei deselde namme, is yn hannen fan Bruun Kuijt.
De plannen foar it seizoen 2019-2020 waarden bekend makke op de goed besochte freonemiddei fan JM Teaterwurk yn it doarpshús fan Ysbrechtum. Jan en Marijke kamen derby op ‘e tekst oer wat se dien hiene en wat der komme sil. De praatsjes waarden “ûnderbrutsen” troch muzyk fan de Dixieland Connection.

© Copyright JM Teaterwurk 2024