Fêste

Fêste Grûn

Oer

Oer de foarstelling

Jan Arendz en Marijke Geertsma spylje mei gitarist Eddie Mulder fan 18 oktober ôf de nije foarstelling Fêste Grûn, skreaun troch Tjeerd Bischoff.

De foarstelling giet oer Renate, in sjoernaliste út ‘e stêd,  dy’t troch in ûngelok mei de auto yn kontakt komt mei Rein, in boer fan’t plattelân. Se reitsje oan ‘e praat en it docht bliken dat se it goed fine kinne. Rein is widner en wrakselt mei de stikstofproblematyk en de opfolging fan de pleats. Renate is troud en wrakselt mei de feroaringen yn har wurk en har thússituaasje.

Sy ha ferskillende achtergrûnen, binne nijskjirrich nei elkoar en ferlieze harsels yn de blik fan dy oar. Troch de eagen fan dy oar, begjinne sy op ‘e nij te sjen nei harren eigen libben.

Fêste Grûn is in herstochtelik fehaal  oer leafde en feroaring.’

 

Tekst: Tjeerd Bischoff
Fryske oersetting: Marijke Geertsma
Rezjy: Bruun Kuijt
Spilers: Jan Arendz en Marijke Geertsma
Gitarist: Eddie Mulder
Technyk: Edwin Meester / Nando Raven
Fotografy: J1 film en fotografy
Grafysk ûntwerp: Tjeerd Tijsma
Webside: Jorrit de Jong / Henk Doevendans
Mei tank oan: Theater Sneek, Theater de Koornbeurs, Bestjoer J&Mteaterwurk, Freonen, Frijwilligers en alle Stipers

De foarstelling Fêste Grûn wurdt mooglik makke mei stipe fan:

Stichting Martinifonds
© Copyright JM Teaterwurk 2024