Arthur

Arthur Japin by “De man fan dyn libben”

Arthur Japin by “De man fan dyn libben”

Arthur Japin, de skriuwer fan it stik “De man fan dyn libben”, kaam sneintemiddei 3 novimber by de foarstelling fan JM Teaterwurk yn Theater Sneek. Hy hie in soad wille belibbe oan wat op de planken set waard en prizige de oersetting fan haadrolspylster Marijke Geertsma, dy’t it stik nei it Frysk oerbrocht hie. Japin (lofts) krige blommen en ek in steand applaus fan de krapoan 600 minsken yn de seal.

© Copyright JM Teaterwurk 2024