Jan

Jan spilet GREVE, ‘it Fryske gewisse fan Grutte Pier’ en is de ferteller fan it ferhaal.

Jan spilet GREVE, ‘it Fryske gewisse fan Grutte Pier’ en is de ferteller fan it ferhaal.

Grutte Pier is in Nederlânske bioskoopfilm út 2022 fan Steven de Jong, dy’t tegearre mei Dick van den Heuvel ek ferantwurdlik is foar it scenario.
De historyske Fryske fjildhear Pier Gerlofs Donia ( bynamme: Grutte Pier) is de haadpersoan, spile troch Miilan van Weelden.
It is de bedoeling dat de film in ûnderdiel wurdt fan in saneamde trilogy.

It libben fan de Fryske boer Pier Donia ( berne 1480 yn Kimswert) krijt in tragyske omslach as syn pleats yn ‘e brân stutsen wurdt en syn gesin dêrby omkomt. Dit hat alles te krijen mei de politike situaasje fan dy tiid yn Fryslân. Pier wurdt razend en smeit syn ploech om ta in grut swurd om dêrmei syn fijjanden te befjochtsjen en hy slagget der yn om oanfierder te wurden fan in grut leger, wêrmei hy fjochtet foar de ûnôfhinklikhheid fan Fryslân.

© Copyright JM Teaterwurk 2023